...:::Kompetencje:::...

Położna środowiskowa / rodzinna to położna zatrudniona w podstawowej opiece zdrowotnej realizująca zadania
z zakresu opieki położniczo - ginekologicznej i nad dzieckiem.
Z uwagi na specyfikę miejsca świadczenia usług położna środowiskowa podejmuje działania z zakresu:

- promocji zdrowia,
- profilaktyki chorób,
- świadczeń pielęgnacyjnych,
- świadczeń leczniczych,
- świadczeń diagnostycznych,
- świadczeń rechabilitacyjnych.

Położna środowiskowa realizuje kompleksową opiekę nad rodziną w zakresie zgodnym z jej przygotowaniem zawodowym, obejmującym:

- opiekę przedkoncepcyjną,
- opiekę okołoporodową nad kobietą, noworodkiem i rodziną,
- opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych,
- opiekę nad płodem, noworodkiem i niemowlęciem,
- opiekę nad kobietą w każdym okresie życia,


Położna środowiskowa / rodzinna wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawnymi.

Zakres pełnomocnictw i uprawnień:

Położna posiada uprawnienia i pełnomocnictwa do:

1. Samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłego pogorszenia się zdrowia podopiecznych do czasu przybycia lekarza,
2. Wyboru sposobu, metody, formy, miejsca i czasu wykonania świadczeń pielęgnacyjnych,
3. Decydowania o sposobie przygotowania podopiecznych do zabiegów,
4. Decydowania o formie i zakresie edukacji zdrowotnej i poradnictwa,
5. Korzystania z dokumentacji zespołu lekarza rodzinnego i ginekologa w zakresie niezbędnym do postawienia diagnozy pielęgniarskiej,
6. Zgłaszania swoich uwag, spostrzeżeń i propozycji w zakresie postępowania z podopiecznymi i pracy zespołu,
7. Uzyskiwania od pozostałych członków zespołu potrzebnych informacji,
8. Odmowy wykonania zlecenia lekarskiego niezgodnego z jej sumieniem z podaniem przyczyny na piśmie,
9. Uzyskiwania informacji mających wpływ na zdrowie własne (HIV, Hbs),
10.Czynnego udziału w szkoleniach oraz korzystania z materiałów i środków dydaktycznych.


Pełny zakres kompetencji można znaleźć na stronie:

http://www.izbapiel.org.pl/

                                                                 copyright 2009 by adikol516 - kopiowanie materiałów bez zgody autora zabronione